Wyszukaj po nazwie
Schowek -

Regulamin serwisu


Regulamin serwisu - viatur.pl

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://viatur.pl, prowadzony przez KSI Media Sp. z o.o., ul. Skrajna 14b, 41-907 Bytom.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu.
 3. Administrator – właściciel Serwisu, Viatur.pl.
 4. Organizator – podmiot zewnętrzny, który prezentuje swoje oferty turystyczne w Serwisie.

Postanowienia Ogólne

 1. Serwis Viatur.pl jest platformą prezentującą oferty turystyczne różnych organizatorów turystyki.
 2. Administrator Serwisu nie jest stroną transakcji między Użytkownikiem a Organizatorem. Serwis jedynie udostępnia miejsce na prezentację ofert.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników.

Zakres Odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert, ich zgodność z rzeczywistością, dostępność oraz ceny przedstawione przez Organizatorów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez Użytkowników w oparciu o prezentowane w Serwisie oferty turystyczne.
 3. Wszelkie roszczenia wynikające z umów zawartych z Organizatorem, Użytkownicy powinni kierować bezpośrednio do Organizatora.

Zasady Korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz jego zawartości w dowolnym momencie.

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

Postanowienia Końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

Data ostatniej aktualizacji: 02.01.2024